Документи на ЕС за екотаксите – от начало досега

ecotax

Основните актове на ЕС, свързани с екотаксите са:

 1. Рамковата Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (РДО), последно изменена с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския Парламент и на Съвета;
 2. Директива 94/62/EО относно опаковките и отпадъците от опаковки (Директива за опаковките), изменена с Директива 2004/12/ЕС, последно изменена с Директива 2018/852 на Европейския Парламент и на Съвета;
 3. Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори (Директива НУБА), изменена с Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския Парламент и на Съвета;
 4. Директива 2000/53/EО относно излезли от превозни средства (Директива ИУМПС), изменена с Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския Парламент и на Съвета;
 5. Директива 2012/19/EС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива ИУЕЕО), изменена с Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския Парламент и на Съвета.

Еволюцията на нормативното регулиране на отпадъчните потоци, за които съществуват екотакси, които са резултат от прилагането на принципа на разширена отговорност на производителя (РОП) преминава през следните основни етапи:

 • 1994 г. – приета е Директива 94/62/EО относно опаковките и отпадъците от опаковки, която заедно с приетата Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци и тогава действащата Директива относно отпадъците полагат началото на прилагането на принципа за РОП и съответно въвеждането на първите екотакси в Европа.
 • 2006 г. – приета е Рамкова Директива 2006/12/ЕО (РДО 2006) относно отпадъците е кодифицирана версия на предишната Рамкова Директива 75/442/ЕИО.
 • 2008 г. – приета е нова Рамкова Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, която заедно с пакет от дъщерни директиви за различни отпадъчни потоци – ЕЕО, ИУМПС, НУБА – възприема официално т.нар. принцип на РОП.
 • 2011 г. – приета е Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, която поставя принципа за произвеждане на по-голяма стойност при използване на по-малко материал и различно потребление.
 • 2015 г. – 7-ма Рамкова програма на ЕС – поставя във фокуса Кръговата икономика и създаването на нисковъглеродна икономика и общество.
 • 2018 г.- – приет е законодателен пакет за кръгова икономика, който включва промяна на Рамковата Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и няколко други дъщерни директиви, а именно: Директивата за депонирането, Директива за опаковките и Директивите за ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС; Въвеждат се по-високи цели за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци, които трябва да се постигнат до 2030 г., минимални изисквания към разширената отговорност на производителя, въвеждане на задължително разделно събиране за биоотпадъци (до 2023г.), на текстил и опасни отпадъци (до 2025 г.) и др.
 • 2018 г. – стартира процедура по приемане на Директива за пластмасовите отпадъци, като една от мерките, които се предлагат в директивата е въвеждането на РОП за определени видове пластмаси и пластмасови продукти.

 

 

Кратки описания

 

Към настоящия момент, основният акт на ЕС, който регламентира екотаксите, които произтичат от принципа за разширена отговорност на производителя е Рамковата Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В допълнение, отделни дъщерни директиви регулират различни видове отпадъчни потоци и прилагането на РОП. За всеки отделен вид МРО, тези директиви са както следва:

 

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ (ОО):

 

Директивата, която регламентира този отпадък е Директива 94/62/EО относно опаковките и отпадъците от опаковки, изменена с Директива 2004/12/ЕС и с Директива 2018/852. Тази директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи, към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на оползотворяване на отпадъците от опаковки, и намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци. Основната цел според последното изменение на директивата е да се спомогне за прехода към кръгова икономика.

Според последното изменение на директивата от 2018г., държавите-членки (ДЧ) до 31 декември 2024 г. следва да установят схеми на разширена отговорност на производителя за всички опаковки съгласно членове 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО. Това прави системата за отговорност на производителя задължителна за всички ДЧ. Освен това последните изменения на директивата налагат нови по-високи цели за рециклиране и оползотворяване, както и минимални изисквания, който трябва да спазват организациите по оползотворяване.

 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

 

Този МРО се регулира от Директива 2002/96/EС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. В последствие тази директива е отменена и на нейно място се приема нова Директива 2012/19/EС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива ИУЕЕО), която поставя по-високи цели за рециклиране на ИУЕЕО, въвежда минимални изисквания за превоз на отпадъци и нова категоризация на електрическото и електронно оборудване. За България тази нова категоризация е валидна от 2018 г. и включва шест основни категории електрическо и електронно оборудване.

 

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА)

 

Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори (Директива НУБА)

Директивата забранява пускането на пазара на някои батерии и акумулатори с определено съдържание на живак или кадмий и установява правила за събиране, рециклиране, третиране и обезвреждане на батерии и акумулатори. Директивата предполага и въвежда принципа на отговорност на производителя и поставя цели за рециклиране и оползотворяване на този вид отпадък.

Крайната цел на директивата е да се намали количеството опасни вещества, по-специално живак, кадмий и олово, изхвърлени в околната среда чрез намаляване на употребата на тези вещества в батерии и акумулатори и чрез обработване и повторно използване на използваните количества.

 

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

 

На Европейско ниво, ИУМПС се регулират от Директива 2000/53/EО относно излезли от превозни средства (Директива ИУМПС).

Директивата има за цел да ограничи производството на отпадъци от излезлите от употреба превозни средства и да увеличи повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на излезлите от употреба превозни средства и техните компоненти. Тя забранява съдържанието на определени вещества като олово живак, кадмий или хексавалентен хром в материалите и компонентите на превозните средства, освен в определени от директивата случаи.

Директивата въвежда отговорност на производителя на този вид продукти и изисквания повторната употреба и оползотворяването на всички ИУМПС да се увеличи до минимум 95 % от средното тегло на превозно средство и за година, като повторната употреба и рециклирането се увеличат до минимум 85 % от средното тегло на превозно средство.

 

ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА (ОМ)

Актът, който регулира този вид отпадък е Директива 75/439/EИО относно отработени масла (Директива ОМ). През 2010 г. директивата е отменена и към момента отработените масла са обхванати от Директива 2008/98/EО относно отпадъците.

Директивата въвежда изисквания ДЧ да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а) отработените масла се събират отделно, освен ако разделното събиране не е технически осъществимо, като се вземат предвид добрите практики;

б) отработените масла се третират, като се дава приоритет на регенерирането или като алтернатива на други дейности по рециклиране;

в) не се смесват отработени масла с различни характеристики и отработени масла не се смесват с други видове отпадъци или вещества, ако такова смесване затруднява регенерирането им или друга дейност по рециклиране.

Директивата позволява прилагането на мерки като технически изисквания, отговорност на производителя, икономически инструменти или доброволни споразумения.

 

Приети закони и актове

Националните нормативни актове, приети в резултат на транспониране на европейски актове, касаещи РОП са следните:

 • Закон за управление на отпадъците – този акт въвежда рамката по отношение на екотаксите и РОП.
 • За излезли от употреба моторни превозни средства – през 2005 г., в резултат на приемане на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (Обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 01.01.2005г.)
 • За негодните за употреба батерии и акумулатори – през 2006 г., в резултат на приемане на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
 • За отработените масла – през 2006 г., в резултат на приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (Обн., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
 • За електрическо и електронно оборудване – през 2006 г., в резултат на приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Обн., ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
 • За излезли от употреба гуми – през 2011 г., в резултат на приемане на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 2010 (отм. – Обн., ДВ, бр. 69 от 03.09.2010 г., в сила от 01.01.2011г. ). Този акт не е приет въз основа на транспониране на европейско законодателство, а е в изпълнение на европейки политики за увеличаване на рециклирането, намаляване на депонирането и превръщането на обществата в рециклиращи.
 • Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса – този нормативен акт определя размерът на продуктовите такси, който се заплаща на ПУДООС и въз основа на който, организациите по оползотворяване определят по-малък размер на възнаграждение, което се заплаща за извършваните от тях услуги, свързани с отговорността на производителя.