ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА

ПО ЧЛ.29, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗУО

НА

„НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД

колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, касаещ изпълнението на програмата на „Норд Елрециклинг” ЕАД – колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

„НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД притежава Разрешение № ООп-47-00/27.01.2010г. издадено от МОСВ, с което се разрешава за срок от 27.01.2010 г. до 31.12.2014 г. да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Програмата за управление на негодни за употреба батерии и акумулатори е изготвена   според изискванията на чл. 29, ал.1, т.4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 40 от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г. ., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.), наричана за краткост Наредбата.

Изтеглете пълният текст от тук.