Site icon НОРД РЕЦИКЛИНГ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА

ПО ЧЛ.29, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗУО

НА

„НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД

колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изискванията на чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, касаещ изпълнението на програмата на „Норд Елрециклинг” ЕАД – колективна организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

„НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД притежава Разрешение № ООп-47-00/27.01.2010г. издадено от МОСВ, с което се разрешава за срок от 27.01.2010 г. до 31.12.2014 г. да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Програмата за управление на негодни за употреба батерии и акумулатори е изготвена   според изискванията на чл. 29, ал.1, т.4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 40 от Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г. ., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.), наричана за краткост Наредбата.

Изтеглете пълният текст от тук.

Exit mobile version