Разрешение

НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД притежава Разрешение ООп-НУБА – 07 – 03/ 23.01.2018 г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешаване да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Разрешение НУБА страница 1 Разрешение НУБА страница 2