Разрешение

НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД притежава Разрешение ООП-НУБА – 07 – 03/ 23.01.2018 г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешаване да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

На 15 ноември 2022 г., НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД получи разрешение № ООП-НУБА – 07 – 04/ 15.11.2022 г. , с което се утвърждава представената програма от дружеството в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

На същата дата НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД получи и разрешение № ООП-НУБА – 07 -05/ 15.11.2022 г., с което се продължава действащото разрешение на Организацията до 31.07.2027 г.

Разрешение НУБА страница 1 Разрешение НУБА страница 2