За Норд Елрециклинг АД

„НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” АД е учредена като Организация по оползотворяване съгласно § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

Уставът на Организацията гарантира свободата на включването на нови членове.
Организацията не разпределя печалба, а изразходва сумите, натрупани чрез събраното възнаграждение за Продуктови такси, за изграждането на ефективна и екологoсъобразна система за управление на отпадъците от батерии и акумулатори.
Предметът на дейност на „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ“ АД, като Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третирането на стари батерии и акумулатори, както и образуваните от тях отпадъци:

  • събиране
  • транспортиране,
  • съхраняване
  • предварително третиране
  • оползотворяване
  • рециклиране
  • обезвреждане

Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащаните на вноски от лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, които са  членове на Организацията.

Цели на Организацията:

Основната цел, която Организацията си поставя, е постигането устойчиво и екологосъобразно управление на негодните за употреба батерии и акумулатори.
Това се постига чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за предварително третиране на събраните НУБА, като и  последващото оползотворяване, включително и рециклиране, като последен приоритет е обезвреждането на отпадъците без оползотворяване на енергията или тяхното депониране.

За постигането на тази цел Организацията сключва договор с главния си подизпълнител НОРД ХОЛДИНГ АД, притежаващ площадки за временно съхраняване и предварително третиране на НУБА.
Създаваме и система за сътрудничество с общините в България.
Освен това се организират информационни кампании, целящи стимулиране на участието на потребителите в системи за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.