За Норд Елрециклинг АД

„НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” АД е учредена като Организация по оползотворяване съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

Уставът на Организацията гарантира свободата на включването на нови членове.
Организацията не разпределя печалба, а изразходва сумите, натрупани чрез събраното възнаграждение за Продуктови такси, за изграждането на ефективна и екологoсъобразна система за управление на отпадъците от батерии и акумулатори.

Основната дейност на „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ“ АД, като Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третирането на стари батерии и акумулатори, както и образуваните от тях отпадъци:

  • събиране
  • транспортиране,
  • съхраняване
  • предварително третиране
  • оползотворяване
  • рециклиране
  • обезвреждане

Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащаните на вноски от лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, които са  членове на Организацията.

Тук може да видите определеното възнаграждение към Организацията.

Списък на членовете на Организацията може да намерите тук.

Цели на Организацията:

Основната цел, която Организацията си поставя, е постигането устойчиво и екологосъобразно управление на негодните за употреба батерии и акумулатори.
Това се постига чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за предварително третиране на събраните НУБА, като и  последващото оползотворяване, включително и рециклиране, като последен приоритет е обезвреждането на отпадъците без оползотворяване на енергията или тяхното депониране.

За постигането на тази цел Организацията сключва договор с главния си подизпълнител НОРД ХОЛДИНГ АД, притежаващ площадки за временно съхраняване и предварително третиране на НУБА.

Оператори по управление на отпадъците

Нашите партньори са дружества с добро име в сферата на управление на отпадъците. Изборът на оператори за управление на отпадъци се осъществява по утвърден от Съвета на директорите ред, който включва определени критерии за техния избор. Сред основните критериите за подбор са: наличие на площадки, които отговарят на нормативните изисквания; наличие на разрешение съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, за извършване на съответната дейност със съответните отпадъци, и спазване на принципите за определяне на разходите по разходно-ефективен начин.

Процедурата се провежда чрез изпращане на покана до определени оператори по управление на отпадъците и/или чрез обява, която се публикува в интернет, за избор на оператори за предоставяне на определени услуги за управление на отпадъци, представляващи негодни за употреба батерии и акумулатори. След получаване на оферта от поне двама оператори, се пристъпва към избор, на база най-ниска цена. По преценка, може да се сключи договор и с повече от един оператор за даден вид отпадък и/или дейност.

В договорите, които се сключват с избраните изпълнители, се залагат разпоредби за спазване на действащото законодателство, като за неспазване на поети ангажименти са предвидени наказателни разпоредби, с високи размери санкции, и/или прекратяване на договорите.

Създаваме и система за сътрудничество с общините в България.

Предлагаме договор за разделно събиране на НУБА, след обсъждане на особеностите и спецификата на системите за разделно събиране във всяка конкретна община. Това е необходимо, за да се уточни необходимия брой съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на съответната територия на общината, извозванията и кампаниите към местното население.

Освен това се организират информационни кампании, целящи стимулиране на участието на потребителите в системи за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Режим на собственост: Организацията е създадена като капиталово акционерно дружество. Капиталът на търговското дружество е частна собственост и е разпределен в поименни акции. Учредителният акт на организацията отговаря на специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците и съдържа клаузи за:

  1. спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на задължените, желаещи да изпълнят задълженията си по ЗУО и Наредбата за батерии и акумулатори, чрез колективната система на Организацията;
  2. ограничаване на учредителите на организацията по оползотворяване да: участват в друга организация по оползотворяване за един и същ отпадък; си запазват преимущества с учредителния акт;
  3. забрани за: разпределяне на печалба; издаване на облигации и акции с купони за дивидент; отпускане на кредити и гаранции по кредити на трети лица, както и поемането на менителнични задължения; издаване на акции на приносител.