Законодателство

  • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. Изтегли
  • WASTE MANAGEMENT ACT Enforced since 13.07.2012 Изтегли
  • Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО. Изтегли
  • Закон за опазване на околната среда. Изтегли
  • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори / изменение от 11.06.2013 /. Изтегли
  • Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. Изтегли
  • ПМС №120 от 30.05.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове. Изтегли
  • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Изтегли