Норд Гуми ЕАД

„НОРД ГУМИ“ ЕАД е търговско дружество, учредено като Организация по оползотворяване.

Каква е нашата роля:

Ако Вие сте лице, което пуска на пазара пневматични гуми, то Вие сте длъжни да  платите висока продуктова (Еко) такса на държавното предприятие ПУДООС към Министерството на околната среда и водите.

Имате и алтернативен вариант – да станете членове на НОРД ГУМИ и да ни заплащате вноска за пуснатите на пазара гуми.

В този случай Вие не заплащате продуктова такса.

Когато станете наши членове, ние ще изпълним Вашите цели, т.е. ще съберем за Вас и рециклираме такова количество гуми, колкото изисква законодателството.

Тогава вие ще ползвате следните предимства:

  • Икономическа ефективност – спестявате много голяма част от Продуктовата такса.
  • Членовете на НОРД ГУМИ се освобождават от задължението да заплащат продуктова такса към ПУДООС.
  • Избягвате санкциите при неспазване на задълженията и сроковете съгласно екологичното законодателство.
  • Спестявате време и пари, което Ви дава възможност да се концентрирате върху основния си бизнес.
  • Получавате специализирана помощ при изготвяне на ежемесечните Ви задължителни отчети, съгласно екологичното законодателство

Организацията не разпределя печалба, а изразходва сумите, натрупани чрез събраното възнаграждение, за изграждането на ефективна и екологосъобразна система за управление на отпадъците.

Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащаните вноски от лицата, пускащи на пазара гуми и членове на Норд Гуми.

Цели на Организацията:

Основната цел, която Организацията си поставя, е постигането устойчиво и екологосъобразно управление на излезлите от употреба гуми.

Това се постига чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези гуми и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за предварително третиране и последващото оползотворяване, включително и рециклиране, на отпадъците, като последен приоритет е обезвреждането на отпадъците без оползотворяване на енергията или тяхното депониране.

Създаваме и система за сътрудничество с общините в България.
Освен това се организират информационни кампании, целящи стимулиране на участието на потребителите в системи за събиране на излезлите от употреба гуми.