Видове гуми

Продуктова такса се заплаща за всички видове гуми, пуснати на пазара, в това число от:

1. пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;

2. автобуси или камиони;

3. авиацията;

4. мотоциклети;

5. строителни и индустриални превозни средства и съоръжения;

6. селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения и други външни гуми;

7. товаръчни машини.

Размерът на таксата се определя от единичното тегло на гумата и се дели на:

1. пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси или камиони, мотоциклети строителни и индустриални превозни средства и съоражения, селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения; други външни товаръчни гуми с единично телгло на гума до 20кг

2. пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси или камиони, мотоциклети строителни и индустриални превозни средства и съоражения, селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения; други външни товаръчни гуми с единично телгло на гума над 20кг

Продуктова такса се дължи както за нови, така и за регенерирани гуми от изброените видове. (Регенериране на ИУГ е дейност, при която свойствата и/или съставът на ИУГ се променят така, че да бъде възможна употребата им за целта, за която са били произведени, т.е. поставяне на нов протектор върху краска и повторно пускане в употреба като нова гума)