За Норд Гуми

„НОРД ГУМИ” ЕАД е Организация по оползотворяване съгласно § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

Уставът на Организацията гарантира свободата на включването на нови членове.

Организацията не разпределя печалба, а изразходва сумите, натрупани чрез събраното възнаграждение за Продуктови такси, за изграждането на ефективна и екологсъобразна система за управление на отпадъците от моторни превозни средства (МПС), отработени масла, а от 01 януари 2011г и на излезли от употреба гуми.

Предметът на дейност на „НОРД ГУМИ” ЕАД като Организация по оплзотворяване на излезли от употреба гуми, се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третирането на излезли от употреба гуми:

  • събиране
  • транспортиране,
  • съхраняване
  • оползотворяване
  • обезвреждане

 

Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащаните на вноски от лицата, пускащи на пазара гуми и членове на Организацията.

Цели на Организацията:

Основната цел, която Организацията си поставя, е постигането устойчиво и екологосъобразно управление на излезлите от употреба гуми.

Това се постига чрез създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за последващото оползотворяване, включително и рециклиране на ИУГ.

Организацията създава и система за сътрудничество с общините в България.

Освен това се организират информационни кампании, целящи стимулиране на участието на потребителите в системи за събиране на излезлите от употреба гуми.