Законодателство

  • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. Изтегли
  • Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. Изтегли
  • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Изтегли
  • Закон за опазване на околната среда. Изтегли
  • Закон за управление на отпадъците / изменение от 01 06 2010 /. Изтегли
  • ПМС №120 от 30.05.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове. Изтегли