Законодателство

 • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в сила от 13.07.2012 г.,изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. Изтегли
  • НАРЕДБА за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.Изтегли
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Изтегли
  • НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.Изтегли
  • НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.Изтегли
  • Писмо № 44-17-0976 от 25.10.2004 г. относно вноса на смеси от нефтени смазочни масла с вода, представляващи „отпадък“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците.Изтегли
  • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.Изтегли
  • Комбинирана номенклатура 2010 г.Изтегли
  • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за митниците.Изтегли
  • Закон за опазване на околната среда. Изтегли
  • Закон за управление на отпадъците / изменение от 01 06 2010 /. Изтегли
 • ПМС №120 от 30.05.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове. Изтегли