Необходими документи при екотаксите

Какво трябва да направите, ако пускате на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци (МРО)?

 1. Да подготвите всички документи за придобиване/производство на продуктите.
 2. Да предоставите продуктите на друго лице срещу заплащане (първичен счетоводен документ) или безплатно (друг документ, например договор).
 3. Да се регистрирате в регистъра, воден от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), като лице, което пуска на пазара съответния вид продукт.
 4. Да подадете месечна справка-декларация, в която удостоверявате вида и количеството на пуснатите на пазара продукти и изчислявате дължимата такса.
 5. Да заплатите продуктова такса на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) или възнаграждение на организация по оползотворяване (ООп), или да финансирате изпълнение на цели индивидуално.
 6. Да подавате към ИАОС до 20-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, данни за количеството пуснати на пазара продукти – индивидуално или чрез ООп.
 7. В случай че изпратите/изнесете продукти, за които сте заплатили такси, преди да бъдат пуснати на пазара в България, имате право да ги възстановите, като подадете заявление и документи, удостоверяващи изпращането/износа на продуктите и стойността на заплатените такси.
 8. Да съхранявате документите 5 години от датата на изготвянето им и да ги представяте при поискване от компетентните органи.
ekotaksi image 1

Процедура по заплащане на продуктова такса за батерии и акумулатори

Начин на изчисляване на продуктовата такса

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (наричана по-долу Наредбата), продуктова такса за батерии и акумулатори (БА) се заплаща за:

 • всеки отделен вид батерия или акумулатор съгласно приложение № 5, включително вградените в електрическо
  и електронно оборудване.

Размерът на продуктовата такса се определя от лицето, което пуска продукта на пазара, в месечна справка-декларация по образец за съответния вид продукт – приложения към Наредбата.

Принципът на изчисляване на продуктовата такса е умножаване на количеството продукти в килограми по единичния размер на продуктовата такса по съответното приложение по формулата:

P = Т x Е,

P е размерът на дължимата продуктова такса

T е количеството продукти в килограми (кг)

E е единичният размер на таксата в лева за килограм (лв./кг).

ekotaksi image 2

Ред за заплащане на продуктова такса

Продуктова такса се заплаща от лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след чиято употреба се образуват МРО.

Лицата, които не заплащат продуктова такса, са участващите в колективна система, представлявана от ООп, и тези, които индивидуално изпълняват задължения.

Важно е да се знае, че не се дължи такса за продуктите от прекия им производител при износ или изпращане към друга държава – членка на ЕС.

Продуктовата такса се заплаща еднократно за количествата продукти, пуснати на пазара през предходния месец.

Продуктовата такса се заплаща до 15-о число на текущия месец по сметката на ПУДООС.

Санкционни случаи на заплащане на продуктова такса

 • При неизпълнение на цели или непредставяне на доклад с фактически констатации от регистриран одитор – от ООп или от лицето, изпълняващо задължения индивидуално;
 • При незаплащане на уговореното възнаграждение и/или непредоставяне на информация относно количествата продукти, пуснати на пазара, и/или при отчетени по-малки количества продукти от действително пуснатите на пазара за съответния отчетен период – от лицата, членуващи в ООп.

В горепосочените случаи лицата, които трябва да заплатят продуктова такса, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

Ако дължимите суми за продуктова такса не се платят доброволно след влизане в сила на заповедта, те се събират принудително заедно с лихвите и разноските от НАП по реда на ДОПК.

Какви документи се попълват?

Документите могат да бъдат разделени условно на 3 големи групи:

 • Документи образци в електронен формат относно воденето на публичните регистри и предоставянето на информация чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС;
 • Документи, дадени като приложения в Наредбата – диференцирани съобразно вида на продукта, който се пуска на пазара;
 • Документи, с които трябва да разполагате, но не са дадени като образци в Наредбата, но които се изискват съгласно данъчното и митническото законодателство, например първични счетоводни документи (фактури) за покупка или продажба на продукти, международни товарителници, платежни нареждания.
ekotaksi image 2

Документи относно регистрация и предоставяне на информация на ИАОС

След като сте придобили качество на лице, което пуска на пазара продукти, след чиято употреба се образуват МРО, за вас възниква задължение да се регистрирате в регистъра, воден от ИАОС.

Регистрацията се извършва в едномесечен срок от започване на дейност, определена като пускане на пазара на съответния продукт – по електронен път на интернет страницата на ИАОС.

Предоставяната информация включва:

 • Наименование и ЕИК на юридическото лице
 • Търговски марки, които лицето използва в страната (ако е приложимо)
 • Адрес за кореспонденция
 • Лице за контакт с данни за телефон, факс и имейл
 • Вид на съответния продукт, който пускате на пазара
 • Начин на изпълнение на задълженията – индивидуално или чрез организацията по оползотворяване.

За да направите регистрацията, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис. В десетдневен срок след подаване на документите за регистрация ИАОС предоставя регистрационен номер.

При промени в данните или прекратяване на дейността сте длъжни да заявите това в едномесечен срок.

Ако не изпълните горните задължения в определените срокове, подлежите на имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.

Лицата, плащащи продуктова такса в ПУДООС, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количеството продукти, пуснати на пазара, и изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара.

Информацията се предоставя за тримесечие в срок до 20-о число от изтичането на съответния период по образци – приложения към наредбите по чл. 13 от ЗУО.
За лицата, членуващи в ООп, тази информация се представя от съответната организация.

Документи относно определяне размера и заплащане на продуктова такса

За да определите размера на продуктовата такса, трябва да удостоверите вида и количеството на съответния продукт, който пускате на пазара, както и да изчислите дължимата такса, като попълните образеца на месечна справка-декларация съгласно приложенията на Наредбата. За БА това е приложение №16.

Месечната справка-декларация се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара продукти през предходния месец. Когато през предходния месец не са пускани на пазара продукти, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Месечната справка-декларация се съхранява от лицата, които пускат на пазара съответните продукти, за срок от 5 години от съставянето ѝ и се представя при поискване от компетентните органи.

Заплащането на продуктовата такса се извършва до 15-о число на текущия месец чрез попълване на платежно нареждане за превод на дължимата такса по банковата сметка на ПУДООС: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ, BIC код на БНБ: BNBGBGSD.

В платежния документ за внасяне на продуктовата такса се вписва:

 • За какъв продукт, количество и период се заплаща продуктовата такса
 • Кодът на батериите и акумулаторите по приложение № 5.

Ако предоставяте продуктите на дистрибутор, при поискване от негова страна удостоверявате с декларация по приложение № 9 заплащането в ПУДООС на продуктовата такса и прилагате копие на платежния документ.

Документи относно възстановяване на продуктова такса

Лица, които не са производители и изпращат от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, и/или изнасят продукти с вече платена продуктова такса в ПУДООС, или заплатено възнаграждение на ООп, имат право на възстановяване на платената такса или възнаграждение въз основа на документи, удостоверяващи съответния износ и/или изпращане.

Процедурата е регламентирана в чл. 24 от Наредбата, като такива клаузи фигурират и в договора, сключен с ООп.

В срок до 3 месеца след направения износ и/или изпращане лицата подават в ПУДООС минимум следните документи за възстановяване на платената такса за съответните продукти:

 • Копие на първичен счетоводен документ за придобитите продукти с включена продуктова такса
 • Копие от платежния документ, доказващ внесената продуктова такса за съответните продукти по банковата сметка на ПУДООС
 • Копие на фактура, проформа фактура или друг равностоен документ, доказващи изпращането от територията на страната до територията на държава – членка на ЕС, или износа на съответните продукти
 • Заявление по образец съгласно приложение № 19
 • Декларация за удостоверяване на заплатена продуктова такса за съответните продукти съгласно приложение № 9 към чл. 6
 • Международна товарителница.

След установяване на основателността на искането ПУДООС възстановява сумата по сметка на лицата в 30-дневен срок от подаване на документите.

ekotaksi image 2

Процедура по заплащане на възнаграждение на ООп

Размер на възнаграждението – екотакса

За да заплащате възнаграждение на ООп вместо продуктова такса към ПУДООС, трябва да станете член на колективната система на организацията, като за целта сключвате договор. Важно е да имате предвид, че не можете да участвате по едно и също време в повече от една организация за един и същ отпадък.

Можете да промените обаче ООп, чрез която изпълнявате задълженията си, като прекратите договора си съгласно предвидените в него клаузи. При сключването на нов договор с друга организация сте длъжни да ѝ представите копие от уведомлението за прекратяване на договора си с предходната ООп.

За да станете член на ООп, следва да се свържете с лицето, което я представлява, или с търговския мениджър, който ще ви даде разяснения по всички въпроси. ООп са длъжни да поддържат интернет страница, от която може да се запознаете с разрешението и дейността ѝ.

Размерът, редът и условията за заплащане на възнаграждение на ООп се договарят и регламентират в клаузи на сключения договор. Конкретният размер на екотаксата се определя от ООп въз основа на присъщите за дейността ѝ разходи и други относими показатели, като обикновено е процент от продуктовата такса.

Например: ако пускате на пазара 1000 кг оловни акумулаторни батерии, продуктовата такса е 0,60 лв./кг, или общо 600 лв., а възнаграждението към ООп – процент от тази сума. Прилагаме 40% намаление, което прави 0,36 лв./кг, или общо 360 лв.

Документи относно определяне на размера и заплащане на екотакса

 1. Договор и общи условия към него – образците се одобряват от министъра на околната среда и водите. След като подпишете договор с ООп, ставате неин член и възнаграждението, което ѝ дължите, се плаща в размера и сроковете, определени в договора.
 2. След това служител на ООп създава ваш профил в електронната си система, като попълва идентификационните ви данни и ви предоставя потребителско име и парола за достъп до системата. Можете да промените паролата си по всяко време.
 3. Месечна справка-декларация с данни за вида и количеството пуснати на пазара продукти и изчисляване на дължимата екотакса
 4. Проформа фактура.

Документите по т. 2 и т. 3 се попълват по електронен път до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който сте пуснали на пазара продукти в електронната система на ООп.

Дори през изтеклия месец да не сте пускали на пазара продукти, трябва да генерирате нулева месечна справка-декларация – в противен случай ще се водите лице, което не предоставя информация на организацията и подлежи на докладване пред МОСВ.

ООп генерира в системата други 2 документа:

 • Електронна фактура за дължимото ѝ възнаграждение, която изпраща на посочения от вас имейл – за вас възниква задължение за заплащане на екотаксата по банков път в 5-дневен срок от получаване на фактурата.
 • Удостоверение по образец съгласно приложение № 20 към чл. 25, ал. 1 от Наредбата.

Посочената по-горе система се използва с малки разлики от различни ООп.

ekotaksi image 5

Документи относно възстановяване на екотакса

Генерирате в системата месечна справка-декларация за възстановяване, въз основа на която получавате кредитно известие и изпращате по имейл копия на фактура, митническа декларация или друг документ, с който удостоверявате извеждането/износа на продуктите.

Членството ви в ООп не ви освобождава от задължението да се регистрирате в съответния регистър, воден от ИАОС, като лице, което пуска на пазара продукти.

Предимствата на членството в ООп

 • С договора, сключен с ООп, прехвърляте задълженията си за изпълнение на цели за съответния вид МРО;
 • Заплащате възнаграждение на ООп, което е в по-нисък размер от този на продуктовата такса;
 • Документите, които трябва да попълвате, се генерират в електронна система;
 • При необходимост получавате възможност за разсрочено плащане;
 • По облекчен ред и в кратки срокове ви се възстановява платено възнаграждение за изнесени продукти;
 • ООп подава тримесечните справки към ИАОС вместо вас;
 • Получавате експертна помощ за изпълнение на други задължения по екологичното законодателство;
 • Можете да договорите и други привилегии – например събиране на отпадъци и др.;
 • При коректно отношение към ООп избягвате налагането на санкции или принудително събиране на дължимите суми от НАП по реда на ДОПК;
 • При неизпълнение на целите не заплащате продуктова такса, тъй като сте заплатили възнаграждение на ООп и тя е поела вашите задължения.