Законодателство

Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Изтегли

WASTE MANAGEMENT ACT

Изтегли

Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО

Изтегли

Закон за опазване на околната среда

Изтегли

Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2023 година за батериите и негодните за употреба батерии, за изменение на Директива 2008/98/ЕО и Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Директива 2006/66/ЕО (текст от значение за ЕИП)

Изтегли

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Изтегли

Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

Изтегли

ПМС №120 от 30.05.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове

Изтегли

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Изтегли