ОБЩИ УСЛОВИЯ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

по договорите между Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” АД и физически и юридически лица – нейни членове

Съгласно тези Общи условия се сключват Договори между Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” АД, наричана по-нататък „ОРГАНИЗАЦИЯТА” и физически и юридически лица, по силата, на които последните, като производители и вносители на батерии и акумулатори, ще изпълняват задълженията си по Закона за управление на отпадъци /ЗУО/ чрез колективна система, представлявана от ОРГАНИЗАЦИЯТА, на която те желаят да бъдат членове.

І. ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. “ОРГАНИЗАЦИЯТА” представлява Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и § 1, т. 20 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.- ДВ бр. 2 от 2013 г. (Наредбата) с наименование „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” AД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, ЕИК 200807921, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 30, и притежава надлежно разрешение по ЗУО за извършване на дейност като организация по оползотворяване, издадено от Министъра на околната среда и водите.

2. „ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА” или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, пускащо на пазара батерии и акумулатори по смисъла на § 1, т. 14 от Наредбата за произведените, въведените на територията на страната или внесени от него батерии и акумулатори, което е сключило договор с ОРГАНИЗАЦИЯТА, и по силата, на който става неин член.

3. „Договор” (също „Договора”, „Договорът”) е договор, сключен между ОРГАНИЗАЦИЯТА и ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ВЪЗЛОЖИТЕЛ с предмет изпълнение на съответните цели по чл. 17 и 18 от Наредбата от страна на организацията за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. “Батерия или акумулатор” е всеки източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия и състояща се от една или повече първични клетки (непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).

5. “Автомобилна батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, използвани за запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства.

6. “Батерия тип копче” е малка кръгла портативна батерия или акумулатор, състояща се от един или няколко галванични елементи, чийто диаметър е по-голям от височината й, и която намира специални приложения в слухови апарати, часовници, малки преносими уреди и за поддържащо напрежение.

7. “Портативна батерия или акумулатор” е всяка батерия, батерия “тип копче”, пакет батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни.

8. “Индустриална батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, проектирани изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.

9. “Пакет батерии” е всеки комплект батерии или акумулатори, които са свързани заедно и/или са капсуловани и са покрити с външен корпус, така че да оформят завършена единица, която крайният потребител не би следвало да разделя, нито да отваря.

10. “Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

11. “Производител на батерии и акумулатори” е физическо или юридическо лице, което произвежда батерии и акумулатори или се представя за производител, като поставя върху продуктите, опаковката им или върху техническата или търговската документация за тях своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

12. “Вносител на батерии и акумулатори” е всяко физическо или юридическо лице, което внася батерии и акумулатори на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

13. „Лице, което въвежда батерии и акумулатори от друга държава – членка на ЕC“ е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда батерии и акумулатори на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

14. “Лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори” е всяко лице, установено в ЕС, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пуска за първи път на територията на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства.

15. “Пускане на пазара на батерии и акумулатори” доставянето или предоставянето на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, на батерии и акумулатори на пазара на ЕС, както и вносът на митническата територия на Европейския съюз.

16. „Наредбата” е Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.- ДВ бр. 2 от 2013 г.

(2) Посочените в ал. 1 термини имат същите значения и в договора и всички прилежащи към него документи.

Чл. 2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички договори сключени между ОРГАНИЗАЦИЯТА и лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори.

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 3. (1) По силата на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните дейности:

1. Да осигури изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане на съответните цели по чл. 17 и 18 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.- ДВ бр. 2 от 2013 г. (Наредбата) за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е пуснал на пазара.

2. Да предостави на компетентните органи необходимата по закон документация, удостоверяваща изпълнението на изискванията по предходната точка.

(2) Договорът се прилага за всички видове батерии и акумулатори пуснати на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които се дължи продуктова такса съгласно действащото законодателство, с изключение на тези, посочени в ал. 3 на настоящия член.

(3) ОРГАНИЗАЦИЯТА не отговаря за събирането и оползотворяването на НУБА, които не са били декларирани пред нея или за които не е подадена коректна информация съгласно изискванията на Договора или настоящите Общи условия, или за които не е било заплатено възнаграждение в предвидените за това срокове.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОРГАНИЗАЦИЯТА възнаграждение в размер, срокове и условия, посочени в Договора.

(2) Размерът на вноската за всяка следваща година от действието на договора влиза в сила от 01 януари на новата календарна година.

(3) (изм. Решение СД от 28.12.2023 г.) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да изменя едностранно размера на възнаграждението при настъпване на едно от следните обстоятелства:

1. при нормативни промени по отношение на дължимата продуктова такса;

2. при промяна на цените на НУБА на местния и/или на международния пазар;

3. промяна в нормативно определените цели за събиране и рециклиране на НУБА;

4. невъзможност за рециклиране на количествата НУБА, чрез производствените мощности в страната;

5. неблагоприятна промяна в условията по договорите, сключени с общини и/или други лица, които извършват дейностите събиране, транспортиране, предварително, третиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА.

(4) (отм. Решение СД от 28.12.2023 г.).

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 5. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да получи уговореното в договора възнаграждение.

(2) (изм. Решение СД от 28.12.2023 г.) Страните се съгласяват, че уведомлението по чл. 6 ще бъде представено в писмена форма, без да има нужда от подписването от страните на допълнително приложение или споразумение към договора.

Чл. 6. (изм. Решение СД от 28.12.2023 г.) ОРГАНИЗАЦИЯТА има правото едностранно да променя размера на възнаграждението и/или на изискванията за отчитане на батериите и акумулаторите, с изпращане на предварително 14-дневно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да възложи проверка от независим одитор верността на данните и информацията предоставени й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на документите, послужили за тяхното изготвяне, като за целта уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично писмено предизвестие.

Чл. 8. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да променя Общите условия. В такъв случай всички членове на организация, с които има действащи Договори, ще бъдат уведомени за измененията в Общите условия. Уведомяването се извършва по един от следните начини: по поща, чрез куриер, по факс или по електронна поща, чрез публикуването на промените в национален ежедневник или на уеб-сайта на организацията. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се противопостави изрично с писмено изявление на някои или на всички промени в срок до 14 дни след уведомлението, изменените Общи условия се считат приети от него.

Чл. 9. ОРГАНИЗАЦИЯТА изпълнява задълженията си по този договор, като сключва договори с кметове на общини и/или с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.

Чл. 10. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да постигне установените в законодателството цели за събиране и рециклиране на НУБА, получени при употреба на пусканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ батерии и акумулатори на пазара в Република България.

Чл. 11. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да представя всички изискуеми съгласно ЗУО и Наредбата отчети, справки и документи на компетентните органи, в това число:

1. отчет по чл. 66, ал. 1 от Наредбата – в срок до 31 март на текущата година;

2. доклад по чл. 66, ал. 1 от Наредбата с фактически констатации – до 31 март на текущата година на министъра на околната среда и водите;

3. информация за всяко лице – член на организацията съгласно приложение № 5 на Наредбата за количеството батерии и акумулатори пуснати на пазара и количеството батерии и акумулатори изнесено и/или изведено от пуснатото на пазара – в сроковете по чл. 58, ал. 7 от Наредбата на изпълнителния директор на ИАОС.

4. друга информация, изискуема по Наредбата – в сроковете, определени в Наредбата.

Чл. 12. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение по образец съгласно действащото българско законодателство, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в колективна система за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, организирана от нея и е освободен от задължението да предоставя платежно нареждане по сметката на ПУДООС за платена продуктова такса.

(2) Удостоверението по предходната алинея се издава за всяко пускане или за няколко пускания на пазара на батерии и акумулатори, след представяне на документите, посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 от настоящите Общи условия в сроковете по Договора и заплащане на посочената в Договора вноска.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) С оглед постигане установените в Наредбата цели за събиране и рециклиране на НУБА и изпълнение на предвидените в същата задължения на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на ОРГАНИЗАЦИЯТА при изпълнение условията на Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава по време на действие на Договора да не възлага на друга организация по оползотворяване изпълнение на задълженията си по чл. 14 ЗУО и нормативните актове по неговото прилагане.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ОРГАНИЗАЦИЯТА количествата на всички батерии и акумулатори, пускани от него на пазара в Република България през съответната календарна година.

(2) За изпълнението на задължението си по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА следните документи:

1. справка-декларация (Приложение № 1 към договора). В случай на липса на производство/внасяне/въвеждане на батерии и акумулатори през отчетния период, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА нулева справка – декларация;

2. копие на фактура-invoice за внесените/въведените на територията на страната батерии и акумулатори;

3. копия от платежни нареждания по сметка на ОРГАНИЗАЦИЯТА за платено възнаграждение за пуснатите на пазара или внесени батерии и акумулатори;

4. копие от митническата декларация за вноса /в случаите на внос на стоки от страни извън Европейската общност (необщностни стоки)/;

5. копие от месечната си ИНТРАСТАТ декларация – Пристигания за предходния месец /само за юридически лица/;

6. (отм. Решение СД от 15.06.2016г.).

7. информацията по чл. 58, ал. 1 от Наредбата – в срок до 15-то число на месеца, следващ тримесечието за което се отнася информацията, на хартиен или електронен носител;

8. информацията по чл. 61 от Наредбата, както и друга необходима на ОРГАНИЗАЦИЯТА информация за изпълнение на задълженията й по този договор или необходима във връзка с отчитането на ОРГАНИЗАЦИЯТА пред контролните органи – до 20-ти януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията и/или при поискване;

9. информацията по чл. 65 от Наредбата – в 3-месечен срок от пускането на батериите и акумулаторите на пазара в Република България.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА всички необходими за изпълнение на Договора данни, както в сроковете, определени в Договора, така и при всяко отделно поискване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТАВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя съответните документи, както и документите по ал. 2, т. 2-5, в тридневен срок, считано от датата на получаване на искането от страна на организацията.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща съответното възнаграждение по реда и в посочените срокове, предвидени в договора.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания, свързани с пускането на пазара, качеството или други характеристики на батериите и акумулаторите, пускани на пазара от него.

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА не носи отговорност за изпълнението на тези изисквания.

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 17. (1) В случай, че по отношение на пусканите батерии и акумулатори на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, целите за събиране или рециклиране на НУБА, определени съгласно законодателството и Договора не бъдат постигнати по вина на ОРГАНИЗАЦИЯТА, в резултат на което Министъра на околната среда и водите издаде заповед по чл. 59, ал. 2 от ЗУО, задължаваща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати продуктова такса по чл. 59, ал. 1 ЗУООРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатеното от него възнаграждение под формата на вноска по ред и при условия, предвидени в Договора.

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА възстановява сумата по горната алинея в срок от 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта по горната алинея, като при забава дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % /нула, точка, един процент/ от сумата за всеки ден от забавата. Ако забавата продължи повече от 30 дни, ОРГАНИЗАЦИЯТА дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % /един процент/ от неплатеното възнаграждение за всеки ден забава, но не повече от 10 % от дължимата сума. При условията на предходното изречение наред с правото да получи уговорената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие.

(3) ОРГАНИЗАЦИЯТА не дължи възстановяване на заплатеното й възнаграждение под формата на вноска, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. наруши задълженията си за отчетност по договора или за недекларирано пред нея количество;

2. допусне друго нарушение на задълженията си по договора, което оказва или може да окаже неблагоприятен ефект върху възможността на ОРГАНИЗАЦИЯТА да осигури постигането на целите за събиране или рециклиране на НУБА;

3. при предсрочно прекратяване на Договора от или по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. не заплати възнаграждението, посочено в Договора.

Чл. 18. (1) В случай, че министърът на околната среда и водите издаде заповед по чл. 59, ал. 2 от ЗУО или при реализиране на отговорността й по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗУО, задължаваща ОРГАНИЗАЦИЯТА да заплати продуктова такса по чл. 59, ал. 1 ЗУО, в резултат на неизпълнение, което е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително поради наличие на някое от обстоятелствата по т. 1, т. 2, т. 3 или т. 4 на чл. 17, ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ОРГАНИЗАЦИЯТА заплатената от нея сума в срок от 10 (десет) работни дни от датата на издаване на заповедта или съответно от реализиране на отговорността й.

(2) В случай на забавяне на плащанията на възнаграждението по Договора или на сумата по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 0.1 % /нула, точка, един процент/ от неплатеното възнаграждение/сума за всеки ден забава. Ако забавата продължи повече от 30 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 1 % /един процента/ от неплатеното възнаграждение/сума за всеки ден забава, но не повече от 10 % от дължимата сума. При условията на предходното изречение наред с правото да получи уговорената неустойка, ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да развали договора без предизвестие.

Чл. 19. (1) В случай на невярно, неточно или несвоевременно подадени данни по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на което се окаже, че ОРГАНИЗАЦИЯТА е в неизпълнение на други договори с трети лица, свързани със събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА изплащане на пълния размер на всички санкции, наложени на ОРГАНИЗАЦИЯТА от третото лице, обезщетение за всички претърпяни от ОРГАНИЗАЦИЯТА вреди и пропуснати ползи поради невъзможността й да изпълни договора и неустойката по чл. 6 от Договора.

(2) В случай че невярно, неточно или несвоевременно подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни доведат до налагане на имуществена санкция на ОРГАНИЗАЦИЯТА по реда на Глава VІ от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА заплащането на пълния размер на наложената имуществена санкция и неустойката по чл. 6 от Договора.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ОРГАНИЗАЦИЯТА дължимото й възнаграждение и/или не й декларира количеството батерии и акумулатори, пуснато на пазара, ОРГАНИЗАЦИЯТА информира писмено за неизпълнението компетентните органи в МОСВ съгласно изискването на чл. 60 от Наредбата, или при поискване или поставяне на задължителни условия от тяхна страна.

Чл. 20. С подписването на този договор страните безусловно и неотменимо се съгласяват, че всички клаузи от Договора, в които се предвижда заплащане на неустойки запазват действието си и обвързват страните и след евентуалното му разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.

VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 21. (1) Страните се споразумяват, че цялата информация, свързана с изпълнението на Договора, ще бъде разглеждана като търговска тайна и като такава не може да бъде разгласявана, освен ако е обществено достъпна или страните са задължени по закон да я разкрият. Това задължение е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на договора.

(2) Никоя от страните няма право да разкрива информация по предходната алинея, освен в случаите, когато предварително е получила в писмена форма разрешение от другата страна. Разпоредбите на тази алинея не се отнасят до информация, която ОРГАНИЗАЦИЯТА е задължена да разкрие пред компетентните органи на държавната администрация с оглед точното изпълнение на задължението, поето от нея по силата на този договор.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 22. Страните по Договора се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл. 23. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 10 (десет) дни след узнаването/. В уведомлението се описва подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 24. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този договор и всички произтичащи от него задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила).

VІІIПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 25. Действието на Договора се прекратява в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по всяко време;

2. при прекратяване на разрешението на организацията по оползотворяване;

3. в случаите на едностранно разваляне от изправната страна, предвидени в Договора и Общите условия.

Чл. 26. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да прекрати договора без предизвестие в следните случаи:

1. неправилно или несвоевременно отчитане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на количествата батерии и акумулатори, пуснати от него на пазара;

2. при забавяне плащането на възнаграждението по Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 30 дни;

3. обявяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в несъстоятелност.

(2) В случай, че договорът бъде прекратен по т. 2 на предходната алинея ОРГАНИЗАЦИЯТА ще изпълнява задълженията си по Договора само за периода, за който й е заплатено.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при забавяне възстановяването на сумата по чл. 17, ал. 1 от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА повече от 30 дни.

Чл. 28. (1) Договорът ще се счита продължен за срока, за който първоначално е сключен, ако в рамките на два месеца преди изтичането на срока, за който е сключен, никоя от страните не възрази срещу неговото продължаване.

(2) По реда на алинея 2 от настоящия член действието на договора може да бъде продължавано неограничено.

(3) При продължаване на срока на договора по реда на този член всяка от страните може да прекрати действието му с тримесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна чрез препоръчано писмо с известие за доставяне (обратна разписка).

ІX. ДРУГИ

Чл. 29. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на Договора ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на такова пред компетентния съд.

Чл. 30. (1) Договорът може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмено споразумение, което става неразделна част от договора.

(2) Всички съобщения, уведомления и писма на страните във връзка с изпълнението на договор, направени на адреса за кореспонденция на организацията, а за възложителя – на неговия адрес, посочен в заглавния титул на договора, се считат за редовно връчени и приети.

Чл. 31. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже или стане недействителна или неприложима, това не влияе на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава действителна или приложима клауза, с която ще бъде постигната в максимална степен стопанската цел на настоящите Общи условия. Същото важи и за евентуални празнини в Общите условия и в Договора.

Чл. 32. Страните се съгласяват, че в Договора по желание на ОРГАНИЗАЦИЯТА може да бъде привлечено и трето лице, което да бъде гарант за изпълнението на задължението й по чл. 17, ал. 1 от Общите условия. В такъв случай Договорът ще бъде подписан от това трето лице и настоящите Общи условия ще се считат за Общи условия към този тристранен договор.

Чл. 33. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора се прилагат клаузите на Договора.

Чл. 34. Всички приложения, които са прикрепени към договорите или към които те препращат, съставляват неразделна част от тях.

Настоящите Общи условия са приети и утвърдени от Съвета на директорите на ОРГАНИЗАЦИЯТА на негово заседание, проведено на 09 февруари 2010 г., и са изменени и допълнени на заседание на Съвета на директорите, проведено на 26.03.2013 г., на 15.06.2016 г. и на 28.12.2023 г.

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата, настоящото съобщение и приложенията му са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не могат да бъдат използвани като доказателство.

Този уебсайт използва “бисквитки”. “Бисквитките” са малки парчета текст, които са написани на твърдия ви диск, за да съхраняват информация за използването на услугите на сайта https://nordrecycling.com/ Website Service. Имате право да откажете “бисквитките” (моля, вижте помощния файл на вашия браузър за информация относно това), но отказвайки бисквитките, може да нарушите ефективността и продуктивността на услугите на сайта https://nordrecycling.com/ или да го направите нефункциониращ.