Разрешения

НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД притежава Разрешение ООП-НУБА – 07–03/23.01.2018 г., издадено от Министерство на околната среда и водите, за разрешаване да извършва дейност като организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

На 15 ноември 2022 г. НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД получи Разрешение № ООП-НУБА – 07–04/15.11.2022 г., с което се утвърждава представената програма от дружеството в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

На същата дата НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ АД получи и Разрешение № ООП-НУБА – 07 -05/ 15.11.2022 г., с което се продължава действащото разрешение на Организацията до 31.07.2027 г.