EKOTAKСИ ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

              Батериите и акумулаторите (БА) са навсякъде около нас – в автомобила ни, в играчките на детето ни, в телефоните и компютрите и т.н. Някои от тях съдържат опасни вещества, като живак, олово и кадмий. Оловните батерии, никел-кадмиевите батерии и батериите, съдържащи живак, са класифицирани като опасни отпадъци с Решение на Комисията 2000/532/ЕО. Други Батерии и акумулатори не съдържат опасни вещества, но поради наличие на цинк, мед, магнезий, литий, никел, кобалт и сребро, са потенциално опасни за околната среда, ако не се събират и третират правилно. Поради тази причина БА са дефинирани като продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

 

Когато БА станат негодни за употреба се превръщат в отпадъци спрямо които се прилагат специални нормативни изисквания за събиране и рециклиране. Законодателната рамка обхваща всички видове БА, включително вградените в уреди, защото съдържат метали, които могат да се рециклират и да се върнат отново в производството.

НОРМАТИВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ

 

В българското законодателство са въведени изискванията на европейските директиви в тази област. По-долу са изброени основните нормативни актове, които регулират обществените отношения по отношение на БА и образуваните отпадъци от тях:

 1. Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 2. Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г. изм. и доп., бр.60 от 2018 г.);
 3. Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Обн. ДВ, бр.2 от 2013г., изм. и доп., бр. 51 от 2013 г., бр. 66 от 2015, изм., бр. 30 от 2016 г., изм. и доп., бр.60 от 2018 г.), наричана по-долу Наредбата.

Наредбата въвежда изискванията на:  

 1. Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО;
 2. Директива 2008/103/ЕО за изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (ОВ, L 327/7 от 5 декември 2008 г.).
 3. Директива 2013/56/ЕС за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание, и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията (ОВ, L 329, 10 декември 2013 г.).

Тези нормативни актове регламентират разширена отговорност на лицата, кoито пускат на пазара БА да организират и финансират събирането, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕКОТАКСИТЕ ЗА БА

 

Екотаксите за БА представляват финансово изражение на задълженията на лицата, които пускат на пазара БА да осигурят събирането и рециклирането им в края на жизнения им цикъл, т.е. когато БА стават негодни за употреба. Тогава задължените лица, ако не желаят сами да изпълнят задълженията по Наредбата, заплащат продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) или възнаграждение на Организация по оползотворяване. В първия случай средствата, постъпили в ПУДООС се изразходват за финансиране на  проекти в областта на управление на отпадъците.

Във втория случай Организацията по оползотворяване използва постъпилите възнаграждения за изпълнение на техните цели, като поема всички организационни, финансови и отчетни задължения.

Съгласно чл.17 от Наредбата лицата, които пускат на пазара БА са длъжни да осигурят събирането на НУБА, диференцирани според техния вид в количества, отговарящи на следните коефициенти на събираемост, които се определят по формули от Наредбата:

 1. За портативни НУБА – не по-малък от 45 на сто от количеството пуснати на пазара портативни БА, като се изключват изнесените или изпратени от територията на Република България, преди да са придобити от краен потребител;
 2. За автомобилни НУБА – не по-малък от 100 на сто от количеството пуснати на пазара автомобилни БА;
 3. За индустриални НУБА – не по-малък от 25 на сто от количеството пуснати на пазара индустриални БА.

Рециклирането на НУБА трябва да постига следните цели, диференцирани според химичният им състав:

 1. рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите БА, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях;
 2. рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите БА, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях;
 3. рециклиране на 50 на сто от теглото на другите НУБА.

Важно е да се отбележи, че съществува забрана за обезвреждане на автомобилни и индустриални БА чрез депониране/изгаряне, а за портативните това е допустимо при определени условия.

В съответствие с принципа „отговорност на производителя”, лицето, което пуска на пазара БА носи отговорност за финансиране разходите за събиране и рециклиране на НУБА съобразно пазарния си дял.

Съгласно § 1, т.14 от ДР на Наредбата: „Лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори“ е всяко лице, установено в ЕС, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пуска за първи път на територията на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства.

Всяко лице, което пуска на пазара на Република България БА е длъжно да се регистрира в регистъра, воден от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). По този начин се гарантира добросъвестното изпълнение на финансиране изпълнението на задълженията му по Наредбата.

 

Лицето декларира в регистъра начина на финансиране – чрез колективна система, като сключва договор с Организация по оползотворяване на НУБА и й заплаща възнаграждение или индивидуално поемане на разходите за изпълнение на целите или чрез заплащане на продуктова такса по сметка на ПУДООС.

 

 

            ВИДОВЕ ЕКОТАКСИ ЗА БА

Финансирането на системите за разделно събиране и рециклиране на БА се осъществява чрез продуктова такса или екотакса, която се определя съобразно вида на БА съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от ДР на Наредбата и вида на БА съгласно химичния състав. По дефинициите на Наредбата БА са 3 вида:

 • Автомобилна батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, използвани за запалване на моторни превозни средства и светлини на МПС.
 • Индустриална батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, проектирани изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.
 • Портативна батерия или акумулатор“ е всяка батерия, батерия тип „копче“, пакет батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни.

Видът на БА съгласно химичния състав е представен в таблицата по Приложение № 5 към чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, в която е регламентиран размерът на продуктовата такса за БА:        

            РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Вид на батерията/акумулатора съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от ДР на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториКод
Вид на батериите и акумулаторите
съгласно химичния състав
Продуктова такса

(лв./кг)

 

1234
1. ПОРТАТИВНИ1.1.С манганов диоксид, алкални6,00
1.2.С манганов диоксид, различни от алкалните6,00
1.3.С живачен оксид6,00
1.4.Със сребърен оксид6,00
1.5.Литиево-йонни6,00
1.6.Други с литий6,00
1.7.Въздушно-цинкови6,00
1.8.Никелово-кадмиеви6,00
1.9.Оловно-кисели0,60
1.10 Други6,00
2. АВТОМОБИЛНИ2.1.Оловно-кисели0,60
2.2.Никелово-кадмиеви2,00
2.3.Други2,00
3. ИНДУСТРИАЛНИ3.1Със сребърен оксид5,50
3.2.Литиево-йонни5,50
3.3.Други с литий5,50
3.4.Въздушно-цинкови5,50
3.5.Оловно-кисели0,60
3.6.Никелово-кадмиеви2,00
3.7.Никелово-железни2,00
3.8.Никелово-хидридни2,00
3.9.Други5,50
Забележка.Размерът на продуктовата такса за батерии или акумулатори се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т – количеството батерии или акумулатори в кг;

E – единичният размер на таксата в лв./кг.

 

Продуктовата такса или екотаксата се заплаща за всеки отделен вид БА.

 

Продуктовата такса се заплаща на ПУДООС при пускане на пазара на Република България на БА, но ако лицето е избрало да участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на БА, то не заплаща продуктова такса, а възнаграждение на организацията, с която е сключило договор.

 

Изключение от това правило са лицата, които пускат на пазара БА и предпочитат да изпълняват индивидуално задълженията си за разделно събиране и рециклиране, които финансират за своя сметка.

 

Такса не се дължи, ако пуснатите на пазара БА се използват в оборудване за защитата на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, амуниции и военни материали, с изключение на продуктите, които не са предназначени за специфични военни цели или в оборудване, проектирано за изпращане в космоса.

            ЗАПЛАЩАНЕ НА ЕКОТАКСИТЕ

Съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, продуктовата такса се заплаща по сметка на ПУДООС еднократно за количествата БА, пуснати на пазара през предходния месец. Количествата се определят по съставената от лицето справка-декларация по приложение № 16 за пуснатите на пазара БА и за размера на определената такса.

Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация се определя като количеството пуснати на пазара БА от съответния вид се умножи по единичния размер на продуктовата такса по приложение № 5. Месечната справка-декларация се съставя за предходен месец до 15-о число на текущия месец и продуктовата такса се плаща в същия срок.

Когато лицето, което пуска на пазара БА е член на Организация по оползотворяване възнаграждението, което й дължи се плаща в размера и сроковете, определени в сключения договор. Организациите по оползотворяване определят размера на екотаксите в процент от размера на продуктовата такса, като отчитат всички необходимо присъщи за дейността им разходи, включително нормативните задължения за изграждане на системата и провеждане на информационните кампании за обществеността. Организациите по оползотворяване имат право да диференцират възнагражденията, като предоставят на членовете си отстъпки по различни критерии.

Когато член на Организацията по оползотворяване не й предостави информация за пуснатите на пазара БА или предоставената информация не отразява всички количества БА, пуснати на пазара или не й заплати дължимо възнаграждение, Организацията докладва на министъра на околната среда и водите и тези лица се включват в заповед, с която се определят лицата, които заплащат продуктова такса.

 

Дължимите суми се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Когато Организация по оползотворяване или лице, изпълняващо задълженията си индивидуално, не са изпълнили цели по Наредбата заплащат продуктова такса само за неизпълнената цел:

 • по събиране на НУБА – в пълен размер за цялото количество за съответния вид БА – портативни, автомобилни или индустриални, пуснати на пазара през предходната година;
 • по рециклиране на НУБА – в пълен размер за цялото количество БА от съответния вид по химичен състав, пуснати на пазара през предходната година.

 

Когато Организация по оползотворяване или лице, изпълняващо задълженията си индивидуално, не са представили доклад с фактически констатации, заплащат продуктова такса в пълен размер за цялото количество пуснати на пазара БА през предходната година, като когато не е възможно да се установят количеството и видът пуснати на пазара БА, се вземат предвид планираните количества портативни, автомобилни или индустриални БА в програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО и се прилага най-високият размер на продуктовата такса за БА, определен в приложение № 5.

В горните случаи членовете на Организацията не заплащат продуктова такса, защото те са заплатили на Организацията определеното възнаграждение и тя е поела техните задължения.

Лица, които не са производители на БА и изпращат от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, и/или изнасят такива с вече платена продуктова такса в ПУДООС или заплатено възнаграждение на Организация по оползотворяване, имат право на възстановяване на платената такса или възнаграждение въз основа на документи, удостоверяващи съответния износ и/или изпращане. Процедурата е регламентирана в чл.24 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, като такива клаузи фигурират и в договора, сключен с Организация по оползотворяване.