За „Норд Елрециклинг“ АД

„Норд Елрециклинг“ АД е учредена като организация по оползотворяване (ООп) съгласно § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Уставът на Организацията гарантира свободата на включване на нови членове. Организацията не разпределя печалба, а изразходва събраното възнаграждение за изграждане на ефективна и екологосъобразна система за управление на отпадъците от батерии и акумулатори и изпълнение на целите за събиране и третиране на НУБА на своите членове.

Нашата дейност

Основната дейност на Норд Елрециклинг като ООп на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се изразява в изграждането на система от мероприятия и съоръжения за третиране на стари батерии и акумулатори, както и на образуваните от тях отпадъци.

Наборът от дейности, които изпълняваме, включва: събиране, транспортиране, съхранение, предварително третиране, оползотворяване, рециклиране и обезвреждане на НУБА.

Финансовото обезпечаване на системата се основава на заплащането на вноски от лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, които са членове на Организацията.

  • Можете да видите размера на определеното възнаграждение към Организацията тук
  • Списъкът на членовете на Организацията е достъпен тук.
battery image

Нашите цели

Основната цел, която Норд Елрециклинг си поставя, е устойчиво и екологосъобразно управление на негодните за употреба батерии и акумулатори. Това се постига чрез:

Създаване на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци;

Изграждане на мрежа от съоръжения за предварително третиране на събраните НУБА, като и последващото им оползотворяване, вкл. рециклиране, като последен приоритет е обезвреждане на отпадъците без оползотворяване на енергията или тяхното депониране в случаите, когато законодателството го допуска.

За постигането на тази цел Организацията сключва договор с подизпълнители, притежаващи надлежни разрешения за извършване на дейност със съответните отпадъци и със съответната техническа обезпеченост на площадките им.

car battery image
phone battery image one
phone battery image two

Оператори по управление на отпадъците

Наши партньори са дружества с добро име в сферата на управление на отпадъците. Изборът на оператори за управление на отпадъци се осъществява по утвърден от Съвета на директорите ред. Сред основните критериите за подбор са:

  • Наличие на площадки, които отговарят на нормативните изисквания;
  • Наличие на разрешение съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците за извършване на съответната дейност със съответните отпадъци;
  • Спазване на принципите за определяне на разходите по разходноефективен начин.

Процедурата се провежда чрез изпращане на покана до определени оператори по управление на отпадъците и/или чрез обява, която се публикува в интернет, за избор на оператори за предоставяне на определени услуги за управление на отпадъци, представляващи негодни за употреба батерии и акумулатори.

След получаване на оферта от поне двама оператори се пристъпва към избор на база най-ниска цена. По преценка може да се сключи договор и с повече от един оператор за даден вид отпадък и/или дейност.

В договорите, които се сключват с избраните изпълнители, се залагат разпоредби за спазване на действащото законодателство, като за неспазване на поети ангажименти са предвидени наказателни разпоредби с висок размер на санкцията и/или прекратяване на договора.

Създаваме и система за сътрудничество с общините в България

След обсъждане на особеностите и спецификата на системите за разделно събиране във всяка конкретна община предлагаме договор за разделно събиране на НУБА.

Това е необходимо, за да се уточни необходимият брой съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на съответната територия, извозването и кампаниите за местното население.

Освен това се организират информационни кампании с цел стимулиране на участието на потребителите в системи за събиране на НУБА.

car battery image two

Режим на собственост

Организацията е създадена като капиталово акционерно дружество. Капиталът на търговското дружество е частна собственост и е разпределен в поименни акции.

Учредителният акт на Организацията отговаря на специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците и съдържа клаузи за:

Спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на задължените, желаещи да изпълнят задълженията си по ЗУО и Наредбата за батерии и акумулатори, чрез колективната система на Организацията

Ограничаване на учредителите на организацията по оползотворяване: да участват в друга организация по оползотворяване за един и същ отпадък; да си запазват преимущества с учредителния акт

Забрани за: разпределяне на печалба; издаване на облигации и акции с купони за дивидент; отпускане на кредити и гаранции по кредити на трети лица, както и поемането на менителнични задължения; издаване на акции на приносител.