Екотакси за батерии и акумулатори

Батериите и акумулаторите (БА) са навсякъде около нас – в автомобила, в играчките на детето, в телефоните, компютрите и редица други артикули, които използваме ежедневно.

Някои от тях съдържат опасни вещества като живак, олово и кадмий.

Оловните батерии, никел-кадмиевите и тези, съдържащи живак, са класифицирани като опасни отпадъци с Решение 2000/532/ЕО на Комисията.

Други БА не съдържат опасни вещества, но поради наличието на цинк, мед, магнезий, литий, никел, кобалт и сребро са потенциално опасни за околната среда, ако не се събират и третират правилно. Поради тази причина БА са дефинирани като продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО).

Негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА) са отпадъци, спрямо които се прилагат специални нормативни изисквания за събиране и рециклиране.

Законодателната рамка обхваща всички видове БА, включително вградените в уреди, защото съдържат метали, които могат да се рециклират и да се върнат отново в производството.

ekotaksi image 1

Нормативна уредба за НУБА в България

(НУБА: Негодни за употреба батерии и акумулатори)

В българското законодателство са въведени изискванията на европейските директиви в тази област.

По-долу представяме основните нормативни актове, които регулират обществените отношения във връзка с БА и отпадъците, образувани от тях:

 • Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), наричана по-долу Наредбата.

Наредбата въвежда изискванията на:

 • Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (OВ L 266 от 26.9.2006 г.)
 • Директива 2008/103/ЕО за изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (ОВ L 327/7 от 5 декември 2008 г.)
 • Директива (ЕС) 2018/849 за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОB L 150 от 14 юни 2018 г.)
 • Директива (ЕС) 2018/851 за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB L 150 от 14 юни 2018 г.).

Тези нормативни актове регламентират разширена отговорност на лицата, които пускат на пазара БА, да организират и финансират събирането, транспортирането, съхранението, предварителното третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА.

През 2023 г. беше приет Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2023 година за батериите и негодните за употреба батерии, за изменение на Директива 2008/98/ЕО и Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Директива 2006/66/ЕО, който започва да се прилага от 18 февруари 2024 г.

ekotaksi image 2

Какво представляват екотаксите за батерии и акумулатори?

Екотаксите за БА са финансово изражение на задълженията на лицата, които пускат на пазара БА, да осигурят тяхното събиране и рециклиране в края на жизнения им цикъл (когато стават негодни за употреба).

Тогава задължените лица, ако не желаят сами да изпълнят задълженията по Наредбата, заплащат:

 • продуктова такса (екотакса) в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), което изразходва постъпилите средства за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците;
 • възнаграждение на организация по оползотворяване, която използва постъпилите средства за изпълнение на целите на задължените лица, като поема всички организационни, финансови и отчетни задължения.

Съгласно чл. 17 от Наредбата лицата, които пускат на пазара БА, са длъжни да осигурят събирането на НУБА, диференцирани според техния вид, в количества, отговарящи на следните коефициенти на събираемост, които се определят по формули от Наредбата:

 1. За портативни НУБА – не по-малък от 45 на сто от количеството пуснати на пазара портативни БА, като се изключват изнесените или изпратени от територията на Република България, преди да са придобити от краен потребител.
 2. За автомобилни НУБА – не по-малък от 100 на сто от количеството пуснати на пазара автомобилни БА.
 3. За индустриални НУБА – не по-малък от 25 на сто от количеството пуснати на пазара индустриални БА.

Рециклирането трябва да постига следните цели, диференцирани според химичния състав на НУБА:

 • Рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите БА, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото в тях.
 • Рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите БА, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия в тях.
 • Рециклиране на 50 на сто от теглото на другите НУБА.

Важно е да се отбележи, че съществува забрана за изхвърляне на НУБА в съдове за битови отпадъци.

Също така автомобилните акумулатори трябва да се предават пълни, което ограничава изхвърлянето на киселината, която съдържат, в природата или в канализацията.

В съответствие с принципа отговорност на производителя лицето, което пуска на пазара БА, носи отговорност за финансиране на разходите за събиране и рециклиране на НУБА според пазарния дял, който заема.

Съгласно § 1, т. 14 от ДР на Наредбата:

„Лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори“, е всяко лице, установено в ЕС, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пуска за първи път на територията на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства.

Всяко лице, което пуска на пазара в Република България БА, е длъжно да поиска да бъде вписано в регистъра, воден от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

По този начин се гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията му по Наредбата.

Лицето, което пуска батерии и акумулатори на пазара, декларира в регистъра начина на изпълнение на задълженията си по Наредбата:

 • чрез колективна система, когато притежава договор с организация по оползотворяване на НУБА
 • индивидуално, когато сам поема разходите и организира изпълнението на целите си
 • чрез заплащане на продуктова такса по сметка на ПУДООС.
ekotaksi image 2

Видове екотакси за батерии и акумулатори (БА)

Финансирането на системите за разделно събиране и рециклиране на БА се осъществява чрез продуктова такса (екотакса), която се определя съобразно вида на БА съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от ДР на Наредбата и вида на БА съгласно химичния състав.

Съгласно дефинициите в Наредбата БА са 3 вида:

 • Автомобилна батерия или акумулатор е батерия или акумулатор, използвани за запалване на моторни превозни средства и светлини на МПС
 • Индустриална батерия или акумулатор е батерия или акумулатор, проектирани изключително за промишлени или други професионални приложения, като например за употреба в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и други
 • Портативна батерия или акумулатор е всяка батерия, батерия тип „копче“, пакет батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни.

Видът на БА съгласно химичния състав е представен в таблицата по приложение № 5 към чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, в която е регламентиран размерът на продуктовата такса за БА:

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Вид на батерията/акумулатора съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от ДР на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулаториКод №Вид на батериите и акумулаторите съгласно химичния съставПродуктова такса (лв./кг)
1234
1. ПОРТАТИВНИ1.1.С манганов диоксид, алкални6,00
1.2.С манганов диоксид, различни от алкалните6,00
1.3.С живачен оксид6,00
1.4.Със сребърен оксид6,00
1.5.Литиево-йонни6,00
1.6.Други с литий6,00
1.7.Въздушно-цинкови6,00
1.8.Никелово-кадмиеви6,00
1.9.Оловно-кисели0,60
1.10.Други6,00
2. АВТОМОБИЛНИ2.1.Оловно-кисели0,60
2.2.Никелово-кадмиеви2,00
2.3.Други2,00
3. ИНДУСТРИАЛНИ3.1.Със сребърен оксид5,50
3.2.Литиево-йонни5,50
3.3.Други с литий5,50
3.4.Въздушно-цинкови5,50
3.5.Оловно-кисели0,60
3.6.Никелово-кадмиеви2,00
3.7.Никелово-железни2,00
3.8.Никелово-хидридни2,00
3.9.Други5,50
Забележка.Размерът на продуктовата такса за батерии или акумулатори се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т – количеството батерии или акумулатори в кг;

E – единичният размер на таксата в лв./кг.

Продуктовата такса, или екотаксата, се заплаща за всеки отделен вид БА.

Продуктовата такса се заплаща на ПУДООС при пускане на пазара на Република България на БА, но ако лицето е избрало да участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на БА, то не заплаща продуктова такса, а възнаграждение на организацията, с която е сключило договор.

Изключение от това правило са лицата, които пускат на пазара БА и предпочитат да изпълняват индивидуално задълженията си за разделно събиране и рециклиране, които финансират за своя сметка.

Такса не се дължи и ако пуснатите на пазара БА се използват в оборудване за защита на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, муниции и военни материали, с изключение на продуктите, които не са предназначени за специфични военни цели или в оборудване, проектирано за изпращане в космоса.

ekotaksi image 2

Заплащане на екотаксите

Съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса продуктовата такса се заплаща по сметка на ПУДООС еднократно за количествата БА, пуснати на пазара през предходния месец.

Количествата се определят по съставената от лицето справка-декларация по приложение № 16 за пуснатите на пазара БА и за размера на определената такса.

Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация се определя, като количеството пуснати на пазара БА от съответния вид се умножи по единичния размер на продуктовата такса по приложение № 5.

Месечната справка-декларация се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара БА през предходния месец, за който срок се заплаща и продуктовата такса.

Когато лицето, което пуска на пазара БА, е член на организация по оползотворяване, възнаграждението, което ѝ дължи, се плаща в размера и сроковете, определени в сключения договор.

Организациите по оползотворяване определят размера на екотаксите в процент от размера на продуктовата такса, като отчитат всички необходимо присъщи за дейността си разходи, включително за изпълнение на нормативните си задължения за изграждане на системата и за провеждане на информационни кампании за обществеността.

Организациите по оползотворяване имат право да диференцират възнагражденията, като предоставят на членовете си отстъпки по различни критерии, вкл. екологични.

Когато член на организацията по оползотворяване:

 • не ѝ предостави информация за пуснатите на пазара БА
 • предостави информация, която НЕ отразява всички количества БА, пуснати на пазара
 • не ѝ заплати дължимо възнаграждение,

организацията докладва на министъра на околната среда и водите и тези лица биват включени в заповед, с която се определят лицата, които заплащат продуктова такса.

Дължимите суми се събират принудително заедно с лихвите и разноските на НАП по реда на ДОПК.

Когато организация по оползотворяване или лице, изпълняващо задълженията си индивидуално, не са изпълнили цели по Наредбата, същите заплащат продуктова такса само за неизпълнената цел:

 • Събиране на НУБА – в пълен размер за цялото количество за съответния вид БА – портативни, автомобилни или индустриални, пуснати на пазара през предходната година
 • Рециклиране на НУБА – в пълен размер за цялото количество БА от съответния вид по химичен състав, пуснати на пазара през предходната година.

Когато организация по оползотворяване или лице, изпълняващо задълженията си индивидуално, не са представили доклад с фактически констатации, същите заплащат продуктова такса в пълен размер за цялото количество БА, пуснати на пазара през предходната година.

В случай че не е възможно да бъдат установени количеството и видът на пуснатите на пазара БА, се вземат предвид количествата портативни, автомобилни или индустриални БА, планирани в програмата по чл. 53, ал. 1 от ЗУО, и се прилага най-високият размер на продуктовата такса за БА, определен в приложение № 5.

В горните случаи членовете на организацията по оползотворяване не заплащат продуктова такса, тъй като те са ѝ заплатили определеното възнаграждение и тя е поела техните задължения.

Лица, които не са производители на БА и изпращат от територията на страната към територията на друга държава – членка на ЕС, и/или изнасят такива с вече платена продуктова такса в ПУДООС или заплатено възнаграждение на организация по оползотворяване, имат право на възстановяване на платената такса или възнаграждение въз основа на документи, удостоверяващи съответния износ и/или изпращане.

Процедурата е регламентирана в чл. 19 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.