ecotax

Основните актове на ЕС, свързани с екотаксите са: Рамковата Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (РДО), последно изменена с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския Парламент и на Съвета; Директива 94/62/EО относно опаковките и отпадъците от опаковки (Директива за опаковките), изменена с Директива 2004/12/ЕС, последно изменена с Директива 2018/852 на Европейския Парламент и на Съвета; Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори (Директива НУБА), изменена с Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския Парламент и на Съвета; Директива 2000/53/EО относно излезли от превозни средства (Директива ИУМПС), изменена с Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския Парламент и на Съвета; Директива 2012/19/EС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива ИУЕЕО), изменена с ДирективаПрочетете повече

ecotax

Екотаксите, като следствие от принципа за разширена отговорност на производителя (РОП) не са унифицирани и нямат съизмерими показатели, тъй като във всяка държава членка (ДЧ) са въведени различни системи според собствените ѝ национални специфики. Чрез измененията в последния законодателен пакет за кръговата икономика на ЕС се въведоха минимални изисквания към тези системи, за целите на прилагането на унифицирани правила и подходи, като на ДЧ е даден 2 годишен преходен период за транспониране и прилагане на тези правила, до 5 юли 2020 г.Прочетете повече

ecotax

„Екотаксите“ по своята същност са следствие от въвеждането на европейския принцип за „разширена отговорност на производителя“, който се транспонира чрез няколко европейски директиви в българското законодателство по отношение на различни масоворазпространени отпадъци (МРО).Прочетете повече